top photo

prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński

Prezes Zarządu firmy eksperckiej OTTIMA plus Sp. z o.o, Katowice Współtwórca i inicjator Południowego Klastra Kolejowego Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażanie systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu (kierunek: Transport, specjalność: Inżynieria Ruchu) oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu (specjalność: Automatyka sterowania ruchem kolejowym).  Doktor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.

Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania.
Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej.  Autor wielu analiz i ekspertyz  technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym. Ponadto kierownik projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod zarządzania  oraz transportu kolejowego.

Obszary kompetencyjne:

 • Zarządzanie utrzymaniem w transporcie  kolejowym,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem  w transporcie  kolejowym,
 • Zarządzanie jakością w transporcie  kolejowym,
 • Zarządzanie efektywnością  przedsiębiorstw,
 • Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych.

Doświadczenie zawodowe

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z dyrektywą 2004/49 / WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18 / WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14 / WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) ? ponad 50 projektów dla zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych.
 • Ekspertyzy techniczne w zakresie projektowania utrzymania taboru kolejowego (DSU).
 • Systemy Zarządzania Utrzymaniem wagonów towarowych  zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653 / 2007- 25 projektów dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie.
 • Niezależna ocena zarządzania ryzykiem w sektorze kolejowym, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w sprawie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w artykule 6 (3) (a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2004/49 / WE Rady, ok.10 projektów.
  Inne projekty w zakresie bezpieczeństwa  w transporcie kolejowym – ponad 50.

zakres inspekcji
INFRASTRUKTURA
zakres inspekcji
STEROWANIE urządzenia pokładowe
zakres inspekcji
Sterowanie  urządzenia przytorowe
zakres inspekcji
Tabor
zakres inspekcji
Ruch kolejowy
zakres inspekcji
Aplikacje telematyczne