top photo

prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński

Wiceprezes Zarządu firmy eksperckiej OTTIMA plus Sp. z o.o, Katowice. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Współtwórca i inicjator Południowego Klastra Kolejowego.

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu (kierunek: Transport) oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu (specjalność: Automatyka sterowania ruchem kolejowym). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażanie systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania.
Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej.  Autor wielu analiz i ekspertyz  technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym.Ponadto kierownik projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod zarządzania  oraz transportu kolejowego.
Obszary kompetencyjne:

  • Zarządzanie utrzymaniem w transporcie  kolejowym.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem  w transporcie  kolejowym.
  • Zarządzanie jakością w transporcie  kolejowym.
  • Zarządzanie efektywnością  przedsiębiorstw.
  • Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych.

Doświadczenie zawodowe

  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z dyrektywą 2004/49 / WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18 / WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14 / WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) ? ponad 50 projektów dla zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych.
  • Ekspertyzy techniczne w zakresie projektowania utrzymania taboru kolejowego (DSU).
  • Systemy Zarządzania Utrzymaniem wagonów towarowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653 / 2007- 25 projektów dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie
  • Niezależna ocena zarządzania ryzykiem w sektorze kolejowym, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w sprawie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w artykule 6 (3) (a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2004/49 / WE Rady, ok.10 projektów.Inne projekty w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – ponad 50.

Zakres inspekcji

zakres inspekcji
INFRASTRUKTURA
zakres inspekcji
Sterowanie ?urządzenia pokładowe
zakres inspekcji
Sterowanie ?urządzenia przytorowe
zakres inspekcji
Tabor
zakres inspekcji
Ruch kolejowy
zakres inspekcji
Utrzymanie
zakres inspekcji
Aplikacje telematyczne