top photo

Legal requirements

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych ? Dz. U. z 2005 r., nr 212, poz. 1771 z uwzględnieniem zmian
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
  Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu “Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej
 • Decyzja NR 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów ?Sterowanie? transeuropejskiego systemu kolei
 • Norma EN 50126-2:2006 Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) ? część 2: wytyczne stosowania normy bezpieczeństwa EN 50126-1.
 • Decyzja NR 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów ?Sterowanie? transeuropejskiego systemu kolei
 • Norma EN 50126-1:2006 Zastosowania kolejowe ? Specyfikacja nieuszkodzalności, gotowości, obsługiwalności i bezpieczeństwa (RAMS) ? część 1.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu ?Energia? systemu kolei w Unii (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu ?Tabor ? lokomotywy i tabor pasażerski? systemu kolei w Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu ?Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych? systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu ?Tabor kolejowy ? hałas?, zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1305/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych wchodzącego w skład systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 62/2006 (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)
 • Rozporządzenie Komisji NR 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu ?Tabor – wagony towarowe? systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2006/861/WE – Dz.U.UE.L.2013.104.1
 • Decyzja Komisji NR 2013/710/UE z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu ?Ruch kolejowy? systemu kolei w Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1305/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych wchodzącego w skład systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 62/2006
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu ?Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich? transeuropejskiego systemu kolei
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 665/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu ?Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich? transeuropejskiego systemu kolei
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1273/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu ?Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich? transeuropejskiego systemu kolei
 • Dyrektywa 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
  (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 407)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1169/2010 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1077/2012 z dnia 16 listopada 2012r. W sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009
 • Rozporządzenia Komisji (UE) NR 445/2011 Z DNIA 10 MAJA 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe.
 • Norma PN-EN ISO 9000:2006
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009
 • Norma PN-EN ISO 9004:2010
 • Norma PN-EN ISO 19011:2012
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012
 • DA-05, DA-06, DAK-07, DAK-08
 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością, procedury ogólne
 • Wniosek FA-01 o udzielenie akredytacji złożony w PCA w dniu 23.03.2015r. por nr 2087-JK-2015, wraz z załącznikami, zarejestrowany jako kompletny w dniu 09.04.2015r.
 • ILAC P15:07/2016