top photo

Nasza Misja / Nasza Filozofia / Nasza Strategia

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ

OTTIMA plus ? DZIAŁ INSPEKCJI KOLEJOWYCH

OTTIMA plus w ramach prowadzonej działalności deklaruje swoim Klientom profesjonalne,  wolne od uprzedzeń i jakichkolwiek wpływów podejście do inspekcji przeprowadzanych w zakresie procesu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym.
Zapewnienie deklarowanej jakości i wiarygodności działań inspekcyjnych oraz ich wyników osiągamy poprzez stosowanie reguł systemowego zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowego standardu normy PN-EN ISO/IEC 17020, ILAC P15:07/2016 oraz z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji oraz zapisami rozporządzenia wykonawczego komisji UE Nr 402/2013.
Priorytetem naszego postępowania, jako strony trzeciej, jest wiarygodność wyników inspekcji przy dążeniu do jednoczesnego spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów odnoszących się do poziomu ich obsługi. Cele te uzyskujemy na drodze standaryzacji naszych działań w oparciu o znormalizowane procedury badawcze oraz wewnętrznie ustalone i zatwierdzone procedury realizacji działań inspekcyjnych.
Działalność naszą cechuje wysokie poczucie odpowiedzialności, którego bazę stanowi wykreowana świadomość personelu w zakresie charakteru i znaczenia inspekcji.
Wyznawane przez nas wartości cechujące nasze podejście to etyka, uczciwość, należyta staranność oparta na kompetencjach oraz poufność uzyskiwanych informacji przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących wymagań prawnych, wymagań związanych z procesem akredytacji jednostek inspekcyjnych jak również wewnętrznych uregulowań. Deklarujemy realizację niniejszej polityki jakości, bezstronność działania oraz dążenie do podwyższania standardów działania i ich skuteczności, a ze swej strony pełne zaangażowanie oraz niezbędne wsparcie techniczne i finansowe dla profesjonalnej obsługi Klienta.