top photo

OTTIMA Plus Sp. z o.o. AsBo

Jednostka Inspekcyjna OTTIMA plus w ramach prowadzonej działalności deklaruje swoim Klientom profesjonalne, wolne od uprzedzeń i jakichkolwiek wpływów podejście do inspekcji przeprowadzanych w zakresie procesu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym. Deklarujemy, bezstronność działania, poufność, oraz dążenie do podwyższania standardów działania i ich skuteczności, pełne zaangażowanie oraz niezbędne wsparcie techniczne dla profesjonalnej obsługi Klienta.

Jednostka Inspekcyjna OTTIMA plus to wyspecjalizowana jednostka organizacyjna złożona z grupy profesjonalistów działających w transporcie kolejowym. Szeroki zakres akredytacji pozwala nam realizować bez ograniczeń inspekcje skomplikowanych projektów w obszarze transportu kolejowego.

Zapewniamy pełny profesjonalizm, niezależność i bezstronność prowadzonych działań inspekcyjnych. Realizujemy inspekcje w Polsce i za granicą.

Wykorzystujemy autorskie, akredytowane rozwiązania w zakresie przeprowadzania inspekcji dotyczących procesów wyceny i oceny ryzyka w transporcie kolejowym.

Jednostka Inspekcyjna OTTIMA plus jako pierwsza w Polsce otrzymała Certyfikat Akredytacji Nr AK 022, dla niezależnej jednostki oceniającej AsBo (z ang. Assesment Body) typu A.

Spółka OTTIMA plus spełniając wymagania niezależności i bezstronności zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020 powołała do działania dział inspekcji kolejowych, który świadczy usługi w zakresie przeprowadzania niezależnych ocen adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem. Jednostka inspekcyjna działająca w strukturach firmy OTTIMA plus spełnia kryteria wymienione w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie wspólnej niezależnej oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. Jednostka inspekcyjna OTTIMA plus  spełnia wszystkie wymogi normy ISO/IEC 17020: 2012 ?z jej późniejszymi zmianami. Prowadząc kontrole określone w tej normie, jednostka inspekcyjna OTTIMA plus kieruje się profesjonalnym osądem. Jednostka inspekcyjna OTTIMA plus spełnia zarówno ogólne kryteria dotyczące kompetencji i niezależności zawarte w w/w normie jak i następuje kryteria szczegółowe dotyczące kompetencji:

Jednostka inspekcyjna OTTIMA plus spełnia zarówno ogólne kryteria dotyczące kompetencji i niezależności zawarte w w/w normie jak i następuje kryteria szczegółowe dotyczące kompetencji:

  • Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem: wiedza i doskonalenie w zakresie standardowych technik analizy bezpieczeństwa i odpowiednich norm;
  • Wszystkie odpowiednie kompetencje do oceny elementów systemu kolejowego, na które wpływa zmiana;Kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością lub w zakresie audytu systemów zarządzania;
  • Kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością lub w zakresie audytu systemów zarządzania;

OTTIMA plus w ramach jednostki inspekcyjnej zapewnia utrzymanie inspekcji
w zakresie kontroli:

  • Organizacji, tj. mechanizmów niezależnych, aby zapewnić skoordynowane podejście do zapewnienia bezpieczeństwa systemu przez jednostkę rozumienie i stosowanie środków nadzoru ryzyka dla podsystemów;
  • Metodyki, tj. oceny metod oraz zasobów wykorzystywanych przez różne zainteresowane strony do wspierania bezpieczeństwa na poziomie podsystemu i systemu, oraz
  • Aspektów technicznych niezbędnych do oceny istotności i kompletności oceny ryzyka oraz poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do systemu jako całości.