top photo

Polityka bezstronności

Jednostka inspekcyjna OTTIMA plus deklaruje, że jej działalność inspekcyjna jest podejmowana w sposób bezstronny i niezależny. Personel jednostki inspekcyjnej OTTIMA plus został odpowiednio przeszkolony do bieżącego identyfikowania ryzyka zagrażającego jej bezstronności oraz do prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych w celu ich wyeliminowania lub zminimalizowania. Najwyższe kierownictwo jednostki inspekcyjnej OTTIMA plus deklaruje zachowanie bezstronności, we wszystkich realizowanych działaniach inspekcyjnych.
Niezależność Działu Inspekcji Kolejowych OTTIMA plus spełnia wymagania dla jednostek typu A, co w praktyce oznacza realizację działań jako niezależna strona trzecia. Przed ostatecznym wyborem i zatrudnieniem inspektora na potrzeby realizacji danej inspekcji weryfikowana jest każdorazowo jego niezależność poprzez następujące kryteria:
– inspektor nie jest zatrudniony w jakiejkolwiek formie w danym zakładzie kolejowym,
– inspektor nie uczestniczył w procesie oceny bezpieczeństwa transportu kolejowego
w danym zakładzie.